Jezdecká Společnost Lesolg Rozsochatec

      Jezdecká společnost Statek Lesolg, z.s.

       Rozsochatec 7, 58272

       IČO: 06747698

       L 11595 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

       Číslo účtu: 2201519262/2010

Příměstské tábory: Účelem projektu je zajistit služby péče o děti ve věku 6 - 15 let v době školních prázdnin na statku Lesolg v Rozsochatci. 

                                  Turnusy táborů 2024: 08.07 - 12.07, 22.07 - 26.07, 12.08 - 16.08

 • Hiporehabilitace - Monika Fárka
 • Vyjížďka 400 Kč -  Monika Fárka ( tel.: 732 525 049)
 • Váhový limit 80kg
 • Jezdíme na dětské dny a další akce jako např. focení na koních nevěsty a ženicha
 • Postarají se o vás licencovaní instruktoři - Monika Fárka, Michaela Málková - Císařová, Irena Navrátilová
 • Vzdělávací zážitkové programy pro základní školy
 • Návštěvy s poníkem až do domu (např. v domovech pro seniory)

Ráda bych vám nabídla naše služby, pro děti ve vaší škole. Jedná se o sadu programů s různou tématikou ze života na statku, na poli i v lese. V případě zájmu dětí a učitele, je možné pokračovat v dalších programech, které Statek Lesolg v Rozsochatci nabízí.

Jedním z programů je jízda na koni, učení  jak s koněm spolupracovat, jak se k němu a okolo něho chovat a seznámení s prací, která se těchto krásných zvířat týká.  Věnujeme se i hiporehabilitaci -Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, která nabízí mnoho aspektů jak s dětmi i dospělými pracovat a rozvíjet  jejich kladné vlastnosti.

Dále je tu možnost vycházek  do přírody s naučným programem o životě v lese a  prohlídku farmy dančí a jelení zvěře. Seznámení se zemědělskými plodinami pěstovanými na Vysočině.

Tyto programy mohou být přizpůsobeny času i počtu dětí.  Při větším počtu dětí je možné zůstat celé dopoledne.  Program s koňmi je možno nakombinovat s prohlídkou farmy daňků a jelenů. Děti mají možnost si sníst přinesené svačinky v naší jídelně.

 • Přilby a vesty jsou u nás k zapůjčení.

 Výuková lekce trvá zhruba 45 min./ 400Kč nejsme plátci DPH

v případě Hiporehabilitace přibližně 20 - 30min. / 200Kč

 První lekce se začátečníky je převážně teoretická. Učíme se jak se bezpečně pohybovat okolo koní, manipulaci s koňmi, jejich ošetřování, čištění a nastrojení. Hlavně ta bezpečnost!!! Začátečník je člověk, který nemá s koňi žádné zkušenosti. Jezdit může pouze pod dohledem instruktora a v uzavřeném prostoru.

 V první lekci s pokročilým začátečníkem si ověříme jak zvládá péči o koně a jeho nastrojení. Jezdeckou samostatnost prověřujeme v uzavřeném prostoru. Klient musí umět s koněm bezpečně manipulovat, při jízdě má stabilní sed, klidnou ruku a dokáže koně vysedět ve všech chodech. Dále si umí určovat směr a rychlost. V tomto případě můžeme vyjet do terénu. Pokud se v ten samý den počítá s vyjížďkou, je třeba si zajistit minimálně 2 výukové lekce.

                    HIPOREHABILITACE – Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí na čtyři obory: Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hhipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP), Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Parajezdectví.

Zabýváme se výukou jezdectví a HTP . Vedoucím zdravotnickým pracovníkem je  Monika Fárka, zdravotní sestra s osvědčením pro HTP a kurzem cvičitele jezdectví.

HTP je terapie, která  využívá specifickou triádu: terapeut-kůň-klient. Člověk naváže vztah snadněji se zvířetem než s dalším člověkem a tak se kůň stává tlumočníkem mezi klientem a terapeutem.  Využívá se specifických vlastností koně k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu klienta.

Kůň nemá předsudky a nezáleží mu na tom, jestli k němu přijde člověk nemocný, se závislostí nebo vysoce postavená osoba. Říká se, že pokud zvládneš pracovat s koněm, zvládneš sám sebe. V tomto vznešeném zvířeti najdete sílu, respekt, lásku a empatii. Během pár vteřin ví, s kým má tu čest a podle toho se k vám chová. Kůň nikdy nelže. Umějí rozpoznat emoce a dávají nám okamžitou, upřímnou zpětnou vazbu. Napomáhají rozvíjet verbální i neverbální komunikaci.

Hiporehailitace je poskytována ambulantním klientům, kteří jsou indikování praktickým lékařem nebo ambulantním specialistou (jedná se většinou o děti s kombinovanými vadami a jejich rodiny). Je také možné vás s koněm navštívit. 

Indikace:

Cílová skupina pro poskytování Hiporehabilitace v psychiatrii – pacienti s duševní poruchou nebo onemocněním dle MKN 10 (např.: organické duševní poruchy včetně demencí, duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, poruchy nálady, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti, mentální retardace, poruchy psychického vývoje, poruchy chování a emocí u dětí).

Kontraindikace:

 • Akutní stadium, dekompenzace nebo závažný stav duševního onemocnění nebo somatického onemocnění
 • Pacient pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
 • Dekompenzovaná alergie na zvířecí alergeny
 • Neplatné očkování proti tetanu

Souhlas s poskytováním hiporehabilitace je vždy písemný

 Jme registrované středisko ČHS pod číslem 9076.  https://hiporehabilitace-cr.com/provozovatele-hiporehabilitace/ 

Spolupracujeme s hiporehabilitačním střediskem Pirueta v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě.

Náš odborný garant: MUDr Andrea Mašková

(lékař se specializací v oboru psychiatrie nebo klinický psycholog)
odpovídá za odbornou aplikaci metodiky v HR a za odbornou úroveň členů týmu, zajišťuje supervizi

Vedoucí zdravotnický pracovník hiporehabilitace: Monika Fárka

(všeobecná sestra s certifikovaným kurzem MZČR „Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní“)
odpovídá za kvalitu poskytování HR, za výběr a přípravu hiporehabilitačních koní, za vytváření individuálních plánů pacientů, za vedení zdravotnické dokumentace, hodnotí průběh a výsledky HR, odpovídá za bezpečnost všech zúčastněných osob a zvířat, za péči a celkový přístup k hiporehabilitačním koním, může se podílet na přípravě a ošetřování koní, organizuje chod střediska a řídí se pokyny odborného garanta a poskytovatele HR

Pro více informací volejte Monika Fárka 732 525 049